• ما کیستیم؟ ( مقاله 13: امارت نیاکان)
  • ما کیستیم؟ ( مقاله 12: دادگری)
  • ما کیستیم؟ ( مقاله 11: مردم و خداپرستی)
  • ما کیستیم؟ ( مقاله 10: جاهلیت را دگرگون میسازیم)
  • ما کیستیم؟ ( مقاله 9: حرکت حکیمانه برای ایجاد دگرگونی)
نشر مطالب با ذکر منبع بلا مانع می‌ّباشد.